Debata.pravda.sk

Ako sa registrovať do debát na Pravda.sk

 1. Kliknete na debata.pravda.sk
 2. Kliknete vpravo hore na Registrácia - otvorí sa vám registračný formulár
 3. Vypíšete ho - vyberiete si prezývku, pod akou chcete v debate figurovať, zadáte heslo, potvrdíte to isté heslo, napíšete svoj mail, odpíšete kontrolný kód (ak ho neviete prečítať, kliknete na obnoviť obrázok)
 4. Kliknete na Registrovať sa
 5. Príde vám mail, v ktorom musíte kliknúť na Aktivačný odkaz
 6. Mailom vám príde oznam, že vaše konto na Debate bolo aktivované
 7. Otvorí sa vám stránka s vaším autorizačným kódom
 8. Musíte sa registrovať prostredníctvom SMS - v pravom oranžovom obdĺžniku kliknite na Autorizujte sa
 9. Pošlite SMS s týmto kódom (6 znakov) na číslo +421902028138, prípadne 00421902028138, zo Slovenska stačí aj 0902028138. (stačí jednu SMS a iba raz, cena je rovnaká ako cena ostatných vašich obyčajných SMS)
 10. Zvyčajne do 20-30 sekúnd systém zaregistruje vašu SMS, oznámi vám, že konto bolo autorizované
 11. Kliknite na linku Pokračujte na debatu alebo na logo Pravda.sk
 12. Vypíšete si profil podľa toho, čo o sebe chcete zverejniť
 13. Kliknete na uložiť a ukázať profil
 14. Vyberte si debatu, v ktorej chcete reagovať (nájdete ju aj pod každým článkom)
 15. Píšte - slušne a podľa pravidiel
Ďakujeme, že máte záujem debatovať na Pravda.sk