Debata.pravda.sk

Všeobecné podmienky používania služby Debata

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Pravda.sk (www.pravda.sk) a služby Debata (debata.pravda.sk), je OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorý je tiež vydavateľom denníka Pravda.

2. Podmienkou aktívneho používania služby Debata je registrácia a autorizácia pomocou štandardnej SMS správy z mobilného telefónu používateľa. Textové komentáre uložené zaregistrovaným používateľom na server služby budú uverejnené na Pravda.sk v rámci služby Debata a podľa uváženia prevádzkovateľa aj na ďalších internetových serveroch prevádzkovateľa. Týmto nevzniká prevádzkovateľovi žiadna finančná pohľadávka ani finančný záväzok voči používateľovi

3. Autorizácia pomocou SMS správy z mobilného telefónu používateľa prebieha zaslaním vygenerovaného kódu v SMS správe na telefónne číslo +421902028138. Správa sa posiela na štandardné mobilné telefónne číslo do siete operátora T-Mobile Slovensko. Preto sa odrátava z predplateného mesačného počtu voľných SMS správ používateľa a je dostupná aj zo zahraničia. Cena SMS správy je užívateľovi zaučtovaná podľa platného cenníka jeho operátora ako každá iná SMS správa. Autorizácia nie je audiotexovou službou, a prevádzkovateľ nemá z tejto činnosti žiadne výnosy. SMS autorizácia je jednorazová činnosť. Po odoslaní SMS, je konto obratom aktivované a nikdy v budúcnosti ho užívateľ nebude musieť opakovať

4. Na jedno telefónne číslo môže byť zaregistrovaný iba jeden používateľ. Toto telefónne číslo nebude môcť byť použité na registráciu ďalšieho prihlasovacieho konta. Telefónne číslo nebude zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa ostatným užívateľom.

a. Prevádzkovateľ sa zaväzuje uchovávať a používať telefónne čísla len na účely blokovania prístupu používateľov do Debaty, ak porušujú jej pravidlá. Prevádzkovateľ nebude telefónne čísla využívať na žiadne marketingové ani obchodné účely, ani ich poskytovať tretím stranám.

5. Vložením komentára, akejkoľvek informácie v profile a profilovej fotografii (ďalej len "informácie") na server služby Debata používateľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že:

a. Je autorom dodanej informácie (textu, fotografie).

b. Zverejnením informácie na portáli Pravda.sk nevznikne prevádzkovateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám.

c. Zverejnením informácie na portáli Pravda.sk nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

6. V prípade, ak sa uvedené prehlásenia používateľa preukážu ako nepravdivé, bude používateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.

7. V rámci využitia informácie je prevádzkovateľ oprávnený využiť túto informáciu v celku alebo jej časť, nielen v jej pôvodnej podobe (t.j. v akej bola zaslaná a uložená na internetovom serveri Pravda.sk ), ale aj v podobe autorského či neautorského diela vzniknutého jej úpravou či inou ich zmenou.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť informáciu obsahujúcu neplatenú inzerciu; informáciu, pri ktorej je dôvodné podozrenie na porušenie zákona; ako aj informáciu odporujúcu dobrým mravom či poškodzujúcu dobré meno prevádzkovateľa.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo znemožniť aktívny prístup ku službe Debata používateľovi, ktorý opakovane porušuje tieto Všeobecné podmienky.

10. Poskytnutím údajov v registrácii do služby Debata používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov údaje spracoval za účelom interného použitia.

11. OUR MEDIA SR a. s. si vyhradzuje právo v budúcnosti vyžadovať poskytnutie ďalších údajov a bez ich dodania si vyhradzuje doterajšiu registráciu zrušiť alebo neumožniť prístup ku stránkam / službám, ktoré vyžadujú registráciu.

12. Súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami sa potvrdzuje pri registrácii používateľa služby Debata, a to stlačením tlačidla "Registrovať sa". Zaregistrovaný používateľ je povinný sledovať stránku so Všeobecnými podmienkami, nakoľko prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky bez upozornenia a s okamžitou platnosťou zmeniť.

13. Komentáre, informácie o používateľovi uvedené v profile a ďalší používateľský textový aj obrazový obsah vyjadrujú názory zaregistrovaných používateľov a nie názory prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup do Debaty používateľom, ktorí porušujú pravidlá. Neprijateľné sú hlavne urážky iných prispievateľov, hrubé osočovanie tretích osôb, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, propagácia akejkoľvek činnosti porušujúcej zákony SR, zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneužívanie Debaty na neplatenú reklamu, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie (zahlcovanie) služby Debata irelevantným obsahom a textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatných používateľov pomocou funkcie súkromných správ a poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa portálu Pravda.sk. Za spamovanie sa považuje aj úmyselné vkladanie rovnakého komentára viac krát. Tieto podmienky sa týkajú tak príspevkov ako aj verejného profilu používateľa. Používateľovi, ktorý porušil pravidlá, môžu byť zmazané všetky vložené informácie a zablokovaný prístup k službe Debata. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vytvorenie ďalšieho konta takémuto užívateľovi. Dĺžka textu príspevku môže byť maximálne 1000 znakov, dlhšie príspevky budú skrátené.

14. Zneprístupnením či vymazaním informácie zo služby Debata používateľom nezaniká prevádzkovateľovi právo na jej využitie ako je uvedené v bodoch 2 a 7.

15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o zákaze prístupu k službe Debata aj z iných dôvodov ako je porušenie všeobecných pravidiel používania služby Debata.

Upravené 1. 2. 2012 v bode 11.

Upravené 1. 4. 2021 v bode 1. a 11.